Vzdelanie a skúsenosti:

Počas štúdia som pracovala na bratislavských Kramároch ako zdravotná sestra, konzultantka na Linke detskej istoty pri Sv. Unicef, ako vychovávateľka v krízových strediskách pre mamičky s deťmi, ktoré sa stali obeťou domáceho násilia. Každé zo zamestnaní ma obohatili a umožnili mi vnímať a spoznávať viaceré podoby života, cez nádej a radosť až po bezmocnosť, utrpenie či samotnú smrť.

Klinickú prax psychologičky som začala na Operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby SR v Bratislave, kde som pôsobila na Oddelení psychologickej a psychosociálnej podpory. Spolupracovala som na Pilotnom projekte zavádzania psychickej prvej pomoci a psychotraumatologickej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe. Podieľala som sa na psychologickej podpore pri Udalostiach s hromadným postihnutím osôb, napríklad pri výbuchu VOP Nováky, nehode autobusu v Hriňovej, nehode autobusu v Chorvátsku, pri Chocholnej, pri páde vrtuľníka v Slávnici a ďalších… Pracovala som v nemocnici v Prievidzi na Psychiatrickom oddelení. V rámci nemocnice som pôsobila aj ako psychologička najmä na neurologickom, gynekologicko-pôrodníckom a detskom oddelení.

Vzdelanie si stále dopĺňam a svoju prácu pravidelne supervidujem.

 • 2002 ukončené jednoodborové vysokoškolské štúdium Sociálnej práce na FF UK v Bratislave
 • 2008 ukončené jednoodborové vysokoškolské štúdium Psychológie na FF TU v Trnave
 • 2008 osvedčenie na výkon práce v zdravotníctve na SZU 
 • 2012 ukončené rigorózne konanie (doktorát) v odbore psychológia, titul PhDr.
 • 2013 špecializačná skúška v špecializačnom odbore klinická psychológia (atestácia)
 • 2016 Dopravná psychológia – certifikovaná pracovná činnosť
 • Absolvovala som psychoterapeutický výcvik v Klientom centrovanej terapii PCA Inštitút Ister, Bratislava 
 • Tréning Critical Incident Stress Managment: Advancet Group Crisis Intervention,  UMBC. (Dr. Thomas Appel-Schumacher)
 • Psychoterapeutický výcvik v procesovej práci v systemických štruktúrach (známy ako Rodinné konštelácie, MUDr I. Verny, PaedDr. Z. Šramová, MUDr. P. Konečný)
 • Psychoterapeutický výcvik v psychotraumatológii a metóde EMDR (Eye Movement Desenzitization and Reprocessing) deti a dospelí a aplikácia EMDR v rámci rodinnej terapie.
 • Vzdelávanie v metóde TIR (Traumatic incident reduction – znižovanie dosahu traumatickej udalosti)
 • Systemická rodinná a párová terapia
 • Skupinový terapeutický tréning (Osho Sugama Meditation Center, z.s. Ing. Igor Samotný)
 • Sandplayng komplexný kurz (Mgr. Alenka Vávrová) 
 • Certifikácia v metodike TRE (Tension-realising-exercises). Metóda na odstraňovanie psychického a fyzického napätia)
 • Rozširujem si svoje vzdelanie v práci s pármi pod vedením Mgr.Pavla Rataja a Mgr. Jana  Vojtka v Prahe. Integrativní párové terapie, Institut párové terapie INPAT


Som členka tímu krízovej intervencie Modrý anjel, špecializovaného tímu zameraného na zmierňovanie následkov krízových situácií v akútnej fáze po mimoriadnej udalosti. Viac o ich činnosti sa dozviete na stránke https://modryanjel.webnode.sk/. 

Spolupracujem s Ligou proti rakovine ako psychologička pre onkologických pacientov. Na Červenom kríži v Prievidzi som prednášala témy:  „Spirituálne potreby ťažko chorých a umierajúcich“. „Psychologické postupy pri zvládaní bolesti“, aktuálne ešte prednášam „Vývinovú a sociálnu psychológiu“, „Komunikáciu s dieťaťom a detskú patopsychológiu“.